1. Az Endless Beauty by Polónyi Klaudia (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék/Nyereményjáték) kizárólag azon devizabelföldi, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik. A Játék Lebonyolítója a Polónyi Klaudia E.V. (székhely: 2200 Monor, Klapka u. 11. fsz. 2., adószám: 68134417-2-33. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 
2. A Játék ideje:
2020. február 7. 16:30 – 2020. február 14. 12:00
 
3. A Játék menete:
A játék során a Játékosnak az Endless Beauty by Klaudia Polonyi hivatalos Facebookon közzétett játékfelhívó bejegyzés alá kell kommentelnie a játék leírásában meghatározott témában, a fent jelölt határidőig. A Játékos a komment publikálásával kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot. A játékban csak saját Facebook profillal lehet részt venni. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött komment szerzője a Nyereményjátékban nem vesz részt.
 
A Játék végét követően 3 játékost választunk ki véletlenszerű gépi módszerrel, akik az alábbi nyeremények valamelyikére lesznek jogosultak:
  • Egy száj-, szemhéj vagy szemöldök tetoválás Polónyi Klaudiánál, korrekcióval – a terület és a technika szabadon választható
  • 50% kedvezmény Nagyhajú Viviennél száj-, szemhéj vagy szemöldök tetoválásra –  a terület és a technika szabadon választható
  • 25% kedvezmény Nagyhajú Viviennél száj-, szemhéj vagy szemöldök tetoválásra –  a terület és a technika szabadon választható
A Nyertesek kiválasztásának időpontja: 2020. február 14., 14:00
 
A kiválasztás nem nyilvános. A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény átruházható.
 
4. Nyertes értesítése:
A Lebonyolító a sorsolás után a Játék felhívó posztja alatt 24 órán belül értesíti a nyertes Játékost az Instagram rendszerén keresztül. A Lebonyolító kommentben tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos a komment kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a Nyertes 5 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval a megadott címen, akkor a nyereményre való jogosultsága megszűnik.
 
Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
 
5. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
 
6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Lebonyolító viseli.
 
7. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
7.1 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és
7.2 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését;
7.3 a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertes nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban a Játékkal kapcsolatos kommunikációja során;
7.4 valamint a Játékos a fentieken felül, hozzájárul, hogy a feltöltött pályázatot a Szervező díjmentesen felhasználhassa promóciós és marketing célokra (beleértve az összes hirdetési felületet és marketing csatornát) a Játékkal kapcsolatos kommunikációja során.
 
8. Adatkezelés:
A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező minősül adatkezelőnek, a Lebonyolító adatfeldolgozónak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra kezeli.
Az adatkezelés célja:
A Nyereményjáték lebonyolítása, Nyeremények kézbesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím, személyes Facebook profil linkje
Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok a Nyereményjáték lezárását követő 1 hónapon belül törlésre kerülnek.
A Nyereményjátékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Nyereményjátékosok személyes adatait a Szervező – az adatfeldolgozón kívül – további harmadik személyeknek nem adja tovább.
A Játékos érintetti jogairól a Szervező 1. pontban megadott elérhetőségein érdeklődhet.
A Játékos bármikor tájékoztatást kérhet a Szervező és a Lebonyolító által kezelt személyes adatainak köréről, illetve bármikor kérheti annak törlését (elfeledéshez való jog) a Szervezőhöz és a Lebonyolítóhoz intézett írásbeli (email) nyilatkozatban.
 
9. A Szabályzat a Játék lebonyolítását szolgáló Facebook oldalon publikált posztban közölt linken keresztül érhető el. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
 
10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói.
 
11. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Nyereményjátékban feltöltött leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező. üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező. megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.
 
12. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve.
 
13. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.
 
14. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.
 
Monor, 2020. február 7.