Site Logotype
Egyéb kategória

Részvételi és játékszabályzat / Facebook nyereményjáték (2021. 12. 02. – 2021. 12.05.)

Részvételi és játékszabályzat:

 1. Polónyi Klaudia (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék/Nyereményjáték) kizárólag azon devizabelföldi, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik.

A Játék Lebonyolítója Polónyi Klaudia EV, Adószám: 26641212-1-​13, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-197771

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 1. A Játék ideje: 2021. december 2. 9:45 – 2021. december 5. 18:00

Kiválasztás, nyertesek kihirdetése: 2021. december 5. 19:00

 1. A Játék menete:

A játék során a Játékosnak a Játék kiírását tartalmazó bejegyzés alá kell kommentelni a Játék kiírásában szereplő módon. A Játék lezárultát követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok közül 3 db Nyertest választunk ki véletlenszerű gépi módszerrel, akik az alábbi Nyereményre lesznek jogosultak:

– 3 alkalmas Carbon Peeling bérlet
– Sminktetoválás Klaudiánál egyedileg választott technikával/területre
– 3 alkalmas lézeres sminktetoválás eltávolítás

A kiválasztás nem nyilvános.

A Nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény átruházható.

 1. Nyertes értesítése:

A Lebonyolító a sorsolás után a Nyereményjáték posztja alatt 24 órán belül értesíti a nyertes Játékost a Facebook rendszerén keresztül üzenetben. A nyertes Játékos a Nyereményjáték lezárultától számított 5 (öt) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a Nyertes 5 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval a megadott címen, akkor a nyereményre való jogosultsága megszűnik.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 1. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a Játékra létrehozott profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
 2. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
 3. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

7.2 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését;

7.3 a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertes nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban a Játékkal kapcsolatos kommunikációja során;

7.4 valamint a Játékos a fentieken felül hozzájárul, hogy a publikált Facebook storyt a Szervező díjmentesen felhasználhassa promóciós és marketing célokra (beleértve az összes hirdetési felületet és marketing csatornát) a Játékkal kapcsolatos kommunikációja során.

 1. Adatkezelés:

A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező minősül adatkezelőnek, a Lebonyolító adatfeldolgozónak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra kezeli.

A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím, személyes Facebook profil linkje

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok a Nyereményjáték lezárását követő 2 héten belül törlésre kerülnek.

A Nyereményjátékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Nyereményjátékosok személyes adatait a Szervező – az adatfeldolgozón kívül – további harmadik személyeknek nem adja tovább.

A Játékos érintetti jogairól a Szervező 1. pontban megadott elérhetőségein érdeklődhet.

A Játékos bármikor tájékoztatást kérhet a Szervező és a Lebonyolító által kezelt személyes adatainak köréről, illetve bármikor kérheti annak törlését (elfeledéshez való jog) a Szervezőhöz és a Lebonyolítóhoz intézett írásbeli (email) nyilatkozatban.

 1. A Szabályzat a Játék lebonyolítását szolgáló Facebook oldalon publikált posztban közölt linken keresztül érhető el. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
 2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói.
 3. A Szervező. fenntartja magának a jogot, hogy minden a Nyereményjátékban feltöltött leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező. üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező. megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.
 4. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.
 5. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.
 6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Monor, 2021. 12. 01.

Megosztás

Hozzászolás

E-mail címed nem jelenítjük meg. A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező.